Het verlof is in principe onbezoldigd, maar voor de sociale zekerheid gelijkgesteld met arbeidsactiviteit. Dwingende redenen zijn: ziekte, ongeval of hospitalisatie van de partner of een inwonend familielid. ziekte, ongeval of hospitalisatie van een inwonend of uitwonend (schoon)kind of (schoon)ouder.

Wat valt er onder familiaal verlof?

Sociaal verlof is hetzelfde als familiaal verlof. Het is verlof dat je opneemt als je er moet zijn voor iemand in je directe omgeving. Het gaat dan om je partner of een familielid dat onder hetzelfde dak woont. Of om een (schoon)kind of (schoon)ouder dat al dan niet bij je in huis woont.

Heb je een attest nodig voor familiaal verlof?

Elke werknemer kan gedurende de tijd die nodig is maximaal 10 dagen per jaar verlof om dwingende reden opnemen. Dit kan enkel mits afgifte van een gewettigd attest waaruit blijkt dat de aanwezigheid van betrokkene vereist is voor een onverwachte en hoogdringende gebeurtenis.

Is klein verlet betaald of onbetaald?

Wat is klein verlet? Bij specifieke gebeurtenissen mag je afwezig blijven van het werk. Heb je recht op dit zogenaamd ‘klein verlet’ dan moet je je werkgever vooraf verwittigen (of als dat niet kan, zo spoedig mogelijk) en wordt je loon doorbetaald.

Is dwingend familiaal verlof betaald?

Verlof om dwingende redenen geldt vooral bij ziekte, een ongeval of een ziekenhuisopname van een nabij familielid. Het verlof mag niet meer dan tien dagen per burgerlijk jaar in beslag nemen. Meestal wordt het niet vergoed.

Wat is het verschil tussen klein verlet en familiaal verlof?

Medewerkers mogen ‘sociaal verlof om dwingende redenen’ nemen in situaties waarvoor er geen klein verlet mogelijk is en de tussenkomst van de medewerker onmiddellijk nodig is. Sociaal verlof of familiaal verlof is hetzelfde. Verlof om dwingende reden is in principe onbetaald, tenzij anders overeengekomen.

Hoe klein verlet bewijzen?

KORTOM • Als een werknemer in die omstandigheden klein verlet vraagt, moet hij bewijzen dat hij aan de voorwaarden voldoet. Je kan van je werknemer geen attest van de begrafenisondernemer eisen. Andere bewijzen – zoals een overlijdensbericht – zijn voldoende.

Ook interessant om te lezen:  Wat voelen bij 14 weken zwangerschap?

Kan Omstandigheidsverlof geweigerd worden?

Het omstandigheidsverlof biedt personeelsleden de mogelijkheid op het werk afwezig te zijn bij sommige familiale gebeurtenissen. Het omstandigheidsverlof is een recht, waardoor de gevraagde periodes niet kunnen worden geweigerd door de onmiddellijke chef indien men aan de toekenningsvoorwaarden voldoet.

Welk verlof kan werkgever niet weigeren?

De medewerker kan klein verlet aanvragen voor zijn eigen huwelijk of voor het huwelijk van een familielid. De medewerker heeft recht op afwezigheidsdagen voor zijn eigen huwelijk. Het aantal vrije dagen verschilt per sector, meestal zijn het twee dagen, maar ook drie afwezigheidsdagen komt voor.

Hoeveel dagen recht op klein verlet?

De medewerker kan klein verlet aanvragen voor zijn eigen huwelijk of voor het huwelijk van een familielid. De medewerker heeft recht op afwezigheidsdagen voor zijn eigen huwelijk. Het aantal vrije dagen verschilt per sector, meestal zijn het twee dagen, maar ook drie afwezigheidsdagen komt voor.

Hoeveel dagen afwezigheid bij overlijden?

Wie heeft recht op klein verlet?

Als werknemer hebt u het recht om in welbepaalde gevallen afwezig te blijven van het werk met behoud van loon. Het gaat om een verlof bij bepaalde familiale gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een overlijden, of voor het vervullen van bepaalde staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten.

Is familiaal verlof gelijkgesteld voor vakantie?

Neen, het verlof om dwingende reden is onbetaald verlof. Wel zijn de dagen gelijkgesteld op het vlak van de sociale zekerheid: kinderbijslag, werkloosheid, pensioen, enz. Er is echter geen gelijkstelling voor het recht op jaarlijkse vakantie3 mei 2018

Is sociaal verlof betaald in het onderwijs?

Je werkt voor het onderwijs: je hebt maximaal 8 werkdagen per jaar recht op verlof wegens overmacht, te nemen in volledige dagen, voor jouw kind of deze van je partner zolang het kind geen 12 jaar is en jullie onder hetzelfde dak wonen; je ontvangt wel loon de dagen dat je verlof wegens overmacht opneemt.