Concreet gaat het over ziekte, hospitalisatie of ongeval van de partner, een (schoon-)kind, een (schoon-)ouder of over bijvoorbeeld een brand of overstroming van de gezinswoning. De werknemer mag zoveel dagen nemen als nodig zijn om de problemen het hoofd te bieden, met een maximum van 10 dagen

Wat voor verlof bij operatie?

Bestaat daarentegen een medische reden voor de ingreep, dan heeft de werknemer wél recht op ”ziekteverlof”. Treden naar aanleiding van een zuiver cosmetische ingreep onvoorziene complicaties op, dan heeft de werknemer eveneens recht op ”ziekteverlof”.

Is ziekenhuisbezoek verlof?

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is opgenomen dat werknemers recht hebben op kortverzuimverlof bij ‘spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek’0 mei 2019

Wat is Verzuimverlof?

Werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor zeer dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situaties. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Heb ik recht op leeftijdsdagen?

Doorbetaalde, uitbetaalde en onbetaalde vrije tijd Werknemers die in 2016 60 jaar oud waren, hebben t/m 2021 recht op 10 doorbetaalde seniorendagen en 2 niet op te nemen maar uitbetaalde dagen. Vanaf 1 januari 2022 hebben ze alleen nog recht op 12 onbetaalde seniorendagen.

Wat is een Compensatieverlof?

Daarnaast is er het compensatieverlof. Daaronder verstaan wij verlof dat de werknemer verkrijgt ter compensatie van overwerk. De aanspraak op vakantie- en compensatieverlof is onbelast voorzover het einde van een kalenderjaar om minder dan 250 dagen gaat

Wat valt er onder medisch verlof?

Verlof en doktersbezoek Er geldt geen onvoorwaardelijk recht op doktersbezoek. Meestal is de afspraak dat werknemers zo veel mogelijk in hun vrije tijd naar de dokter of tandarts gaan. Als doktersbezoek buiten werktijd niet mogelijk is, kunt u recht hebben op kort verzuimverlof.

Ook interessant om te lezen:  Waar naar toe Babymoon?

Hoeveel tijd krijg je voor ziekenhuisbezoek?

Kijk naar cao en arbeidsvoorwaardenregeling Als er geen sprake is van een medische noodzaak, kan de werkgever zich baseren op de afspraken die hierover zijn gemaakt in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling. Over de gang van zaken bij dokters- en tandartsbezoeken is in de wet namelijk niets geregeld9 mei 2019

Is een werkgever verplicht om zorgverlof te geven?

We spreken van kortdurend verzuim wanneer het aantal verzuimdagen 4 weken of korter is. Bij verzuim langer dan 4 weken en waarbij verwacht wordt dat de werknemer niet op korte termijn het werk kan oppakken, noemen we langdurig verzuim.

Wat is kortdurend verzuim?

We spreken van kortdurend verzuim wanneer het aantal verzuimdagen 4 weken of korter is. Bij verzuim langer dan 4 weken en waarbij verwacht wordt dat de werknemer niet op korte termijn het werk kan oppakken, noemen we langdurig verzuim.

Heb ik recht op kort verzuimverlof?

Wat is kort verzuim op loonstrook?

Kort verzuim Dit wordt ook vaak bijzonder verlof genoemd. De beschrijving is hetzelfde als voor vakantiedagen, alleen is het percentage 0,6% van uw loon. Vakantiegeld U bouwt over uw loon + de wachtdagcompensatie + de reserveringen voor vakantiedagen en kort verzuim vakantiegeld op.

Wat kost zorgverlof?

Tijdens het verlof betaalt uw werkgever minimaal 70% van uw salaris door. Als dat minder is dan het minimumloon, ontvangt u het minimumloon.

Hoeveel dagen rouwverlof?

De eerste 3 dagen zijn verplicht op te nemen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis. De overige 7 dagen mag de werknemer vrij opnemen binnen het jaar na het overlijden.

Hoeveel dagen bijzonder verlof bij overlijden ouder?

Bijzonder verlof overlijden Bij het overlijden van een familielid in de eerste graad (zoals partner, ouder, kind) heeft een medewerker recht op vier dagen verlof (van overlijden tot en met de begrafenis of crematie).