Ze zijn leerplichtig, dus ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn. Met bv. een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig. Ze mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Hoeveel uur mag een leerling afwezig zijn?

De school meldt de ongeoorloofde afwezigheid onverwijld (binnen 5 werkdagen) na het overschrijden van de grens van 16 uur. Na het overschrijden van de 16 uur begint een nieuwe periode van 4 weken.

Hoe vaak mag een kind afwezig zijn op school?

Scholen en instellingen moeten verplicht het ongeoorloofde verzuim melden bij de leerplichtambtenaar, via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding moet het melden als een leerling 4 lesweken na elkaar in totaal 16 uren les- of praktijktijd afwezig was.

Hoeveel keer mag je problematisch afwezig zijn?

Een briefje van de ouders volstaat bij een afwezigheid van 1 tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen. Er is een medisch attest van de dokter nodig als uw kind: 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is. in hetzelfde schooljaar al 4 keer afwezig was met een briefje van de ouders (ook bij korte afwezigheden)

Hoeveel dagen in een jaar mag ik afwezig zijn op school?

Ze zijn leerplichtig, dus ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn. Met bv. een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig. Ze mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Hoeveel uur mag je skippen op school?

Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken. Een leerplichtige die minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken – verzuimt, maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen.

Wat gebeurt er als je 1 keer spijbelt?

Als je vaak spijbelt of meer dan drie dagen achter elkaar bent weggebleven, moet de school dit melden aan de leerplichtambtenaar dan kun je samen met je ouders opgeroepen worden door een leerplichtambtenaar

Hoe kan je school skippen?

De tipsBreng regelmaat in je spijbelgedrag. … Houdt de leraren bevriend.Blijf altijd lachen, en blijf volhouden dat je niks hebt gedaan, zodra je toegeeft ben je de klos en hang je.Op sommige scholen kan je je eigen absentiebriefjes schrijven, dit merken ze niet, en zo kan je ‘geoorloofd absent’ staan.1

Ook interessant om te lezen:  Waardoor krijg je witte afscheiding?

Hoe vaak mag je te laat komen op school?

De school zal de leerplichtambtenaar inschakelen als er geen verbetering optreedt: als een leerling in één schooljaar meer dan 7 maal ongeoorloofd te laat komt, dan meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de casus over.

Wat is de boete als je kind niet naar school gaat?

Als een leerling zonder wettiging afwezig is, noemen we dat een problematische afwezigheid. De school registreert de problematische afwezigheden per halve dag in het aanwezigheidsregister.

Wat is problematisch afwezig?

Als een leerling zonder wettiging afwezig is, noemen we dat een problematische afwezigheid. De school registreert de problematische afwezigheden per halve dag in het aanwezigheidsregister.

Kan je blijven zitten door B-codes?

Hoeveel B-codes kan je hebben?

Daarnaast is er aandacht voor de gewijzigde regelgeving: vanaf 5 B-codes is er sinds dit schooljaar een verplichte melding aan het CLB (vroeger vanaf 10 B-codes) + vanaf 15 B-codes wordt de afwezigheid als problematisch beschouwd (vroeger 30).

Hoeveel dagen mag je spijbelen?

Vanaf 5 halve dagen spijbelen, moet de school het CLB verplicht inlichten over jouw afwezigheid. De school en het CLB bekijken samen hoe ze jouw afwezigheid opvolgen. Hoe ze dat aanpakken, verschilt van school tot school. Vanaf 10 halve dagen spijbelen volgt er verplicht leerlingenbegeleiding door het CLB.

Wat is gewettigd afwezig?

2. Afwezigheid om dwingende redenen. Onder bepaalde voorwaarden kun je om dwingende redenen gewettigd afwezig zijn van je werk. Zo is bv. de ziekte of hospitalisatie van een gezinslid, schade aan je woning door een brand of natuurramp, of verschijning in een rechtszitting een gegronde reden om niet aanwezig te zijn

Is spijbelen strafbaar feit?

Een jongere (van 12 tot 18 jaar) die spijbelt, overtreedt de wet: de leerplicht. De jongere is dan strafbaar. Als een jongere veel spijbelt, moet de school dit bij de leerplichtambtenaar melden.